تبلیغات
net work - انواع شبکه های(Wireless)
تو همانی که می اندیشی پس به زیبایی فکر کن

WLANS:Wireless Local Area Networks

شبکه های فوق امکان دستیابی کاربران ساکن دریک منطقه محدودمثل محوطه یک دانشگاه یاکتابخانه رابه شبکه یااینترنت فراهم میکند.

 

WPANS:Wireless :Personal Area Networks

درشبکه های فوق امکان ارتباط بین دستگاه های شخصی نظیر(Lap top)دریک ناحیه محدود(حدود914سانتیمتر)فراهم می شود.دراین نوع شبکه هاازدونوع تکنولوژی متداول (IR Infra Red)و(Blue tooth IEEE 802.15)استفاده می شود

.

:WMANS:Wireless Metropolitan Area Networks

درشبکه های فوق امکان ارتباط بین چندین شبکه موجوددریک شهربزرگ فراهم می گردد.ازشبکه های فوق اغلب به عنوان شبکه هایBackup))کابلی(مسی.فیبرنوری)استفاده می شود.

 

WWANS:Wireless Wide Area :Networks

درشبکه های فوق امکان ارتباط بین شهرهاویاحتی کشورهاازطریق سیستم های ماهواره ای متفاوت فراهم می شود.شبکه های فوق به سیستم های 2G(نسل دوم)معروف شده اند.امنیت شبکه های بی سیم پروتکل ارتباطی شبکه(Wireless)هواست وتمام بسته هادرطول شبکه های بدون کابل ازطریق هواانتقال می یابندبه همین دلیل تامین امنیت شبکه های بی سیم مشکل ترازانواع دیگرشبکه هااست زیراپروتکل انتقالی آن بسیارعمومی است.ولی بااین حال برای پیاده سازی امنیت درشبکه های بدون کابل ازسه روش متفاوت استفاده می شود:

1-WEP:Wired Equivalent Privacy:

پروتکل انتقال دیتاوبسته ها درشبکه های بی سیم به صورت پیش فرض بدون هیچ رمزنگاری انجام می شودوهکرهامی توانندبا(Sniff)کردن بسته هادرشبکه به اطلاعات موردنیازخوددسترسی پیداکنند.به همین دلیل برای رمزنگاری بسته هادرشبکه های بی سیم ازWEP))استفاده می شود.درروش فوق هدف توقف رهگیری سیگنال های فرکانس رادیویی توسط کاربران غیرمجازبوده وبرای شبکه های کوچک مناسب است.علت این امربه علت عدم وجودپروتکل خاصی به منظورمدیریت کلیدبرمی گردد.هرکلیدبایدبه صورت دستی برای سرویس گیرندگان تعریف شود.بدیهی است درصورت بزرگ بودن شبکه فرآیند فوق ازجمله عملیات وقت گیربرای هرمدیرشبکه خواهدبود.WEP))مبتنی برالگوریتم رمزنگاری(RC4)است که توسط (RSA (Data Systemارائه شده است.دراین رابطه تمامی سرویس گیرندگان وAccess Point) )هابه گونه ای پیکربندی می شوندکه ازیک کلیدمشابه برای رمزنگاری ورمزگشائی استفاده کنند.

2-SSID Service Set Indentifier:

روش فوق به منزله یک رمزعبوربوده که امکان تقسیم یک شبکه( WLAN)به چندین شبکه متفاوت دیگرکه هریک دارای یک شناسه منحصربه فردمی باشندرافراهم می کنند.شناسه های فوق بایدبرای هر(Access Point)تعریف شوند.یک کامپیوترسرویس گیرنده به منظوردستیابی به هرشبکه بایدبه گونه ای پیکربندی شوندکه دارای شناسه(SSID)مربوط به شبکه موردنظرباشد.درصورتی که شناسه کامپیوترسرویس گیرنده باشناسه شبکه موردنظرمطابقت نماید،امکان دستیابی به شبکه برای سرویس گیرنده فراهم می شود.

 

*فیلترینگ آدرس هایMAC Media Access Control):

درروش فوق لیستی ازآدرس های( MAC)مربوط به کامپیوترهای سرویس گیرنده برای یک((Access Pointتعریف می شود.بدین ترتیب صرفابه کامپیوترهای فوق امکان دستیابی داده می شود.زمانی که یک کامپیوتردرخواستی راایجادمی کندآدرس(MAC)آن باآدرس((MACموجوددر(Access Point)مقایسه شده ودرصورت مطابقت آنان بایکدیگرامکان دستیابی فراهم می شود.این روش ازلحاظ امنیتی شرایط مناسبی راارائه می کندولی باتوجه به این که بایدهریک ازآدرس های( MAC)رابایدبرای (Access Point)تعریف کردزمان زیادی صرف خواهدشد.استفاده ازروش فوق صرفادرشبکه های کوچک بدون کابل پیشنهادمی شود.درزمینه هک کردن شبکه های بی سیم ابزارهای زیادی تهیه شده است.