تبلیغات
net work - حل مشکلات اتصال اینترنت بی سیم
تو همانی که می اندیشی پس به زیبایی فکر کن

اگرهنگام کاربااینترنت بی سیم بامشکلاتی مواجه می شویداین قسمت رامطالعه نمایید:

اگرچندین محل درمجاورت شمابرای اتصال اینترنت وجودداردبایدشبکه ای راکه می خواهیدبه آن متصل شویدراانتخاب نمایید.برای مشاهده شبکه های بی سیم موجودروی آیکن(Network Connection)در((System Trayکلیک راست کنیدو(View Available Wireless Network) راکلیک نمایید.

Advanced) )رابرای بازکردن (Wireless Network Connection Properties) کلیک نمایید. سپس SSID(شناساگرسرویس)راازلیست شبکه هایی که در ((Wireless Neworksپدیدارمی شودراانتخاب نمایید.روی شبکه ای راکه می خواهیدمتصل شویدکلیک نماییدو (Allow Me To Connect To The Selected Wireless Network Even Though It Is Not Secure)راکلیک نمایید.

سپس دکمه(Connect)رادرپایین جعبه برای ادامه فشاردهید.اگرمطمئن نیستیدکه به چه شبکه ای بایدمتصل شویدیاشبکه موردنظرخودراپیدانمی کنید (Advanced )راکلیک نمایید.دراین جامی توانیدباکلیک بر(Refresh)جست وجوی مجددی برای یافتن شبکه های بی سیم انجام دهید.

کاربران ویندوز2000برنامه ای اختصاصی برای ردیابی وپیکربندی شبکه های بی سیم ندارد.درنتیجه بایدازنرم افزاری که باکارت بی سیم یابرنامه ای توسطIPبی سیم فراهم می شوداستفاده کنید.برای مثال اگرکارت شبکه(Intel PRO/Wireless)رابه همراه نرم افزارمدیریت پروفایل(PROSet)داریدمی توانیدروی آیکن (Intel PROSet)کلیک کرده وکارت بی سیم خودراازطرف چپ(General)انتخاب کنید.روی دکمهNetwork))کلیک نموده و((Scanراکلیک کنید.لیستی ازشبکه های موجودونامهایSSID))آنهاظاهر می شود.شبکه راازلیست انتخاب وConnectراکلیک کنید.چک لیست اتصال قبل ازاتصال به نقطه مرجع اتصال اینترنت(HotSpot)مطمئن شویدکه سخت افزارشمامناسب است.اغلب نوت بوک های جدیددارای کارتهای بی سیم مجتمع هستند.اگرنوت بوک(Intel Centrino)داریدپس دارای سازگارکننده(Adaptor)بی سیم(802.11b,802.11g)واحتمالاًبه آسانی به اغلب((HotSpotهاقابل اتصال است.اگرمطمئن نیستیدتجهیزخودرابرای سازگارکنندهWLAN )802.11 )چک کنید.دربرخی تجهیزات سازگاربی سیم این نشان درپایین یاپشت تجهبزوجوددارد.می توانیدبارفتن به( Device Manager)خودمراجعه کنید.درویندوزXPدرمنوی StartرویMy Computerکلیک راست کنیدوManageراانتخاب نمایید.Device Managerرابرای مشاهده فهرستی ازتجهیزات نصب شده روی سیستم کلیک نمایید.کاربرانWin2000می توانندروی My Computerکلیک راست نموده روی Propertiesکلیک نموده ودکمهDevice Managerراانتخاب کنید.علامت(+)رامقابل سازگارکننده شبکه کلیک نمایید.بایدسازگارکننده بی سیم رامشاهده نمایید.اگراین طورنیست ونوت بوک شماشکافPc Cardراداردمی توانیدقابلیت های اینترنت بی سیم راتوسط کارتPcیاکارتmini-PCI WLANاضافه نمایید.آیاسیستم عامل شماازپشتیبانی مناسب برخورداراست؟مطمئن شویدکه سیستم عامل شمابه روزمی باشد.اگرIPهای بی سیم فقط تعدادمحدودی ازسیستم های عامل یافقط نسخه های خاصی ازآنهاراپشتیبانی می نماید.بسته بهIPبی سیم برخی مرورگرهاپشتیبانی نمی شوندو صفحه ای که به شمااجازه ورودبه سرویس اینترنتی رامی دهدرانشان نمی دهند.IPهایی راکه صفحات مناسب ورودرابرای بهترین نمایش پیشنهادمی نمایندبررسی کنید.

مطمئن شویدکه کامپیوترتان قابلیت ارتباط با(HOTSPOT)رادارد.

وقتی به دنبال رفع مشکل اتصالی هستیدمطمئن شویدکه واسط بی سیم شماقادراست باHOTSPOTارتباط برقرارکند.اگرواسط باHOTSPOTدرحال ارتباط باشدتنهاچیزی که احتیاج داریدبالاآوردن مرورگروب است(دربرخی مواردبایدازصفحه ورودIPبی سیم واردشوید).ولی اگرارتباطی وجودنداردبررسی کنیدکه سخت افزارکامپیوترشماباسخت افزارHOTSPOTسازگارمی باشد.برای مثال اگرنوت بوک شماواسط بی سیم(802.11B)داردمی توانیدبه(802.11(BدیگریاHOTSPOTهای دیگرسازگار802.11Gمتصل کنید.همان نوت بوک نمی تواندبه 802.11A HOTSPOT متصل شوندبه خاطراینکه ویژگی هاباتجهیزات 802.11B/Gسازگارنیست.برای حصول رابطWLAN))جهت برقراری ارتباط باسخت افزارHOTSPOTواسط شمابایدروشن باشد. آیکنWireless Network Connectionsدرجعبه ابزارپایین صفحه درصورتی که واسط کارنمایدبرقراری ارتباط رانشان می دهد.اگرعلامت ضربدرروی آن آیکن پدیدارشودنشان دهنده غیرفعال بودن وسیله است. رویNetwork ConnectionدرSystem Trayکلیک راست کنیدوروی Open Network ConnectionرویWireless Network Connections دابل کلیک نماییدتاواسطWLANشمارافعال نماید.اگرهیچ آیکن Network ConnectionsدرSystem Trayنبودکاربران ویندوزXP می توانندرویStartکلیک نموده وControl Panelراانتخاب وروی Network Connectionsدوبارکلیک نمایید.درویندوز2000رویStartکلیک نموده وSettingsراانتخاب ورویControl Panelکلیک نمایید.روی Network And Dialup Connectionsدابل کلیک نموده وروی ارتباط بی سیم خودکلیک راست کرده وEnableراانتخاب نمایید.

کاربران ویندوزXPجعبه ای(pop-up)رامشاهده می کنندکه ازاتصال یک یاچندشبکه بی سیم اطلاع می دهد.روی این جعبه برای مشاهده جعبه اطلاع رسانی Wireless Network Connectionوفهرستی ازSSIDشبکه های بی سیم کلیک نمایید.(SSID)نامی است که شبکه خاصی رامشخص می نماید.

درایوهای خودراچک کنید.ازDevice Managerبرای مطمئن شدن ازاینکه می توانیدوضعیت وسیله به خوبی کاردرایوهایWLANرامی نمایدچک کنید.اگرDevice Managerدایره واسط بی سیم نشان دهدزردرنگی به همراه آن واسط به صورت علامت تعجب درکنارصحیح نصب نشده است.

روی علامت سئوال واسط کلیک راست نموده وPropertiesراانتخاب وبه جعبهDevice Statusروی دکمهGeneralبرای مشاهده اینکه واسط درست کار می کندنگاه نمایید.درصورت لزوم دکمهDriverدرجعبهPropertiesرابرای دسترسی به کنترلی که به شمااجازهUninstallیاارتقامی دهدراانتخاب نمایید.اگرعلامت ضربدرقرمزرادرکنارواسط بی سیم خودمشاهده می نماییدوسیله ازکارافتاده یاسیستم شمانمی تواندآن راسازماندهی نماید.روی واسط کلیک راست نموده وEnableراانتخاب نمایید.اگراین کارعلامت ضربدرراحذف نکردبایدواسط بی سیم خودراتعویض نمایید.چگونه ازپیکربندی مناسب مطمئن شویم

اغلب به علت اینکه نوت بوک شمابه خوبی پیکربندی(Configure)نشده است بامشکلات ارتباطی مواجه می شوید.بایدنوت بوک خودرابه صورت اتوماتیک برای بدست آوردن آدرسIPوDNSتنظیم نمایید.این مجموعه اعدادبه آدرس کامپیوتردرشبکه وسیستم برای ترجمه آدرس هایIPبه نامهای حوزه موجودارجاع داده می شود.وسیله بی سیم شمابایدقادرباشدکه هردوآدرس رابرای اتصال به یک مرجع اتصال مشخص نماید.اگرازویندوزXPاستفاده می کنیدمی توانیدوسیله خودراباکلیک راست کردن روی آیکنNetwork ConnectionازSystem Trayوکلیک روی Open network Connectionپیکربندی نمایید.روی Local Area Connectionکلیک راست نماییدوPropertiesراانتخاب نمایید.سپس(TCP/IP)راانتخاب وPropertiesراانتخاب نمایید.دکمهGeneralرابازوObtain An IP Address Automaticallyراانتخاب ودکمه رادیویی Obtain DNS Server Address Automaticallyراانتخاب نمایید.وقتی تمام شدOKرابزنید.کاربران ویندوز2000میتوانندStartراکلیک نموده وSettingsراانتخاب وNetwork And Dialup Connectionsراکلیک نمایید.سپس روی ارتباط بی سیمLANکلیک راست نماییدرویPropertiesکلیک نموده وپروتکل اینترنتی(TCP/IP)راانتخاب نمایید.روی دکمهGeneralوقسمتObtain An IP Address Automaticallyراانتخاب نماییدودکمه رادیوییObtain DNS Server Address Automaticallyراانتخاب نمایید.رویOKبرای بستن کلیک نمایید.

 

 

چگونه سرعت اینترنت بی سیم راافزایش دهیم؟

قدرت سیگنال اینترنت بی سیم معمولا به صورت پنج ستون سبزرنگ نشان داده می شود.قدرت محدودسیگنال هنگامی رخ می دهدکه ازنقطه دسترسی بسیاردورباشید.تداخل رادیویی ازمنبع دیگروجودداشته باشد.یابه علت دیوارکف ودیگرعناصرداده ای موجودتضعیف(تلفات سیگنال)رخ دهد.درعمل تضعیف سیگنال به صورت سرعت کم پدیدارمی شود.

ابتداآنتن های نقطه دسترسی یاروترخودوتمامی کارتهای اتصالی(آداپتور)راچک کنید.مطمئن شویدکه آنتن ها به صورت مطمئن ودرجهت عمودی متصل می باشند.سپس تداخل الکترونیکی راچک نمایید.مثل مایکروویوهاوتلفن های بی سیمی که درباندمشابه باشبکه بی سیم (NIC)یعنی2.4گیگاهرتزکارمی کنند.اگرحین کارکردن فردی باتلفن همراه یاکارکردن بامایکروفرمتوجه تغییرسرعت شدیدپس به منشاء کندی سرعت پی بردید.درغیراین صورت احتمالاازنقطه دسترسی بسیاردورمی باشیدیادیواره هاکف یادرهای بسیارزیادی میان نقاط بی سیم وجوددارد.سعی کنیدکه دراطراف جست وجونموده وبه روتربی سیم نزدیک ترشده وبه دنبال محلی باشیدکه سیگنال بهترشود.

احتمالاازکیفیت بهتریابرخی آنتن های جهت داریاگسترش دهنده حوزه بی سیم می توانیدمزایای بهتری دریافت نمایید(مثلاLinksys WRE54G)که بین شماونقطه دسترسی وجودداردوبه نوعی بین فواصل طولانی ترپل می زند.