تبلیغات
net work - آشنایی با تکنولوژی WiMax
تو همانی که می اندیشی پس به زیبایی فکر کن

معرفی تکنولوژی(802.16):WIMAX

Wimaxیکی ازاستانداردهای شبکه بی سیم درزمینه دسترسی کاربران به ارتباطی سریع ومطمئن می باشد.این نام ازحروف interoperability for world wide microwave accessگرفته شده است.

Wimaxدرآینده بسیارنزدیک اینترنت رادرکنارشبکه های مخابراتی قرارخواهددادوچنان انقلابی رادراین زمینه به وجودخواهدآوردکه روشن کردن اکثرکامپیوترهای قابل حمل وخانگی مساوی بااتصال آنها به اینترنت باشد. این استانداردازطرفIEEEمعتبرشناخته شده وپروتکل(802.16 )ازطرف این سازمان به آن اختصاص یافته است.

ازنظراستفاده ازامواج مایکروویوبرای دسترسی مستقیم کاربران به اینترنت تا حدودزیادی شبیهWiFiاست بااین تفاوت که سرعت آن بسیاربالاتروبردآن به طورچشمگیری وسیع تراست به طوری که سرعت آن رامی توان با خطوط پرسرعت با پهنای باندوسیع(نظیرT3وDSL)وبرداموا آن راباسرویس تلفن همراه مقایسه کرد.ازنظرفراگیری شبکه نیزبا هیچ کدام ازمقیاس های شناخته شده شبکه قابل مقایسه نیست وحتی ازمقیاس MANکه برای شبکه های شهری به کارمی رودودرحال حاضربزرگترین مقیاس شبکه های یکپارچه است هم به مراتب وسیع تراست.

این سیستم ازدوبخش کلی تشکیل می شود:

Wimax BTSکه بیشترین شباهت رابهBTSهای مخابرتی دارد.

گیرندهWimaxشامل آنتن گیرنده امواج مایکروویوکه می تواندبرحسب موقعیت گیرنده ازیک قطعه کوچک گیرندهWiFiدریک لپ تاپ تا گیرنده فرستنده داخلی دریک اداره متفاوت باشد.WiMax BTSمی تواندبه طورمستقیم وبایک پهنای باندبالا(مثلا خطT3)بااینترنت درارتباط باشدوامواج رابه کاربران ویاBTSبعدی انتقال دهد.با توجه به گستره بالای هرBTSباایجادBTSهای متعدددرانتهای محدوده تحت پوشش یک BTSدیگرمی توان محدوده قابل توجهی را(مشابه با سیستم تلفن همراه غیرماهوارهای)تحت پوشش قرارداد.

 

سرویس های قابل ارائه برروی شبکهWiMax:

برروی بسترشبکه بی سیم امکان ایجاداینترنت پرسرعت شبکه هایVoip,VPNوسرویس های

E-Learning,Video Conferencing,E-bankingوVideo on Demandمیسرمی باشد.

*شبکهVPNمبتنی برفناوریWiMax:

VPNیا همانVirtual Private Networkنوعی ازپیکربندی های شبکه است که به دلیل امنیت فوق العاده بالاتری که نسبت به دیگرتوپولوژی های شبکه های کامپیوتری داردبااستقبال بی نظیری مواجه شده است.VPNدرحقیقت باایجادیک تونل اختصاصی میان فرستنده وگیرنده اطلاعات امکان دسترسی کاربران متفرقه به اطلاعات مبادله شده درشبکه راازمیان می برد.VPNهرچندبسته اطلاعاتی رابه صورت کپسولی درآورده وارسال می نمایدکه این کارسبب می شودداده ها درحین پروسه ارسال برای کاربران متفرقه به هیچ عنوان قابل دسترسی نباشندوامنیت داده ها راتا پایان این پروسه تضمین می کند.VPNشبکه ای است کاملا ایده آل برای سازمان هاوشرکت هایی باتعدادشعبات بالاوپراکنده که برای آنها امنیت داده ها درحین پروسه ارسال ودریافت مهمترین نکته به شمارمی رود.

*انواع شبکه VPNمتداول:

IP VPN MPLS VPN

Layer2 VPN

Layer3 VPN

 

 

VODمبتنی برفناوریWiMax:

Video On Demandیابه اختصارVODسرویس پخش ویدیووفایل تصویری برروی بسترIPمی باشد.

که کاربردآن درپخش برنامه های تلویزیونی پخش زنده همایش هاکنفرانس هاویامسابقات ورزشی می باشد.دراین سرویس محتواازطریق دریافت کننده های ماهواره ای دریافت کننده های تلویزیونی وبادوربین های تلویزیونی دریافت وازطریق دستگاههایاکارت های PCI,AGPواردسیستم می شودوبوسیله سرورهای Encodingبه یکی ازاستانداردهای قابل پشتیبانی توسط سیستم تبدیل فشرده وآماده پخش می شود.

 

*شبکهLan to Lanمبتنی برWiMax:

یکی دیگرازامکانات بی نظیرفناوریWiMaxاستفاده ازاین فناوری درشبکه هایLan to Lanاست.شبکه Lan to Lanمبتنی براین فناوری اتصال پرسرعت دویا چندشبکهLanرابه صورت FULL-MESHامکان پذیرمی سازدبدین صورت که دویاچندشبکه Lanباهرنوع سرویس ارتباطی می توانندبا استفاده ازفناوریWiMaxارتباطی ایمن وپرسرعت بایکدیگرداشته باشند.

به عنوان مثال کارمندان یک سازمان یابزرگ می توانندبا استفاده ازاین فناوری درمنزل خودنیزبه سازمان یاارگان خودمرتبط باشندویاازسرویس اینترنت پرسرعت آن استفاده کنند.کنفرانس ویدیوییVideo Conferencing:

دریک تعریف ساده واولیه می توان گفتVideo Conferencingیعنی امکان برقراری ارتباط بین دویا چندمکان داخل شهری بین شهری بین کشوری ویاترکیبی ازآنهابه نحوی که درهرمکان شخص یا گروه شرکت کننده درکنفرانس بتواندصدا تصویراطلاعات دیجیتال ومدارک کاغذی(مستندات نقشه هاو....)اشخاص وگروه های دیگرشرکت کننده درکنفرانس رابشنوندوببینند.

 

*تفاوتWiMaxوWiFi:

WiMaxتقریبا به همان شکلWiFiکارمی کند.اماباسرعتی بیشترمحدوده پوشش وسیع تروتعدادمشترکین بیشتری رانسبت بهWiFiپوشش می دهد.

هرسیستمWiMaxازدوقسمت اصلی به شرح زیرتشکیل شده است:

1)دکلWiMaxکه درست هماننددکل های آنتن تلفن های همراه عمل می کند.بااین تفاوت که یک دکل فرستنده WiMaxقادراست تابه تنهایی محدوده ای تقریبابرابر8000کیلومترمربع راتحت پوشش قراردهد.درحالی که دکل های تلفن همراه محدوده ای بسیارکوچک راتحت پوشش قرارمی دهند.

2)یک گیرندهWiMaxکه اغلب برروی لپ تاپ ها نصب شده اندویابه صورت اتصال خارجی به کامپیوترهای رومیزی متصل می شوند.

دکل های سیستم هایWiMaxقادرهستندکه مستقیماباپهنای باندبالابه اینترنت متصل شوند.این اتصال معمولاازطریق کابل های زیرزمینی ویایک اتصال بدون سیم ازطریق امواج رادیویی میکروویوبین چنددکل فراهم می شود.ارتباط میان گیرنده هاودکل های سیستمWiMaxنیزازدوطریق برقرارمی گردند:

 

الف)روش دیدغیرمستقیم:

نوعی خدمات مشابهWiFiاست که کامپیوترهابه کمک آنتن های کوچکی با دکل هاارتباط برقرارمی کنند.دراین روشWiMaxازگستره فرکانسی پایین تری درحدود2تا11 گیگاهرتزی (تقریبامشابهWiFi)استفاده می شود.ازطرفی طول موج های ارسالی بلندترسبب میشوندتاامواج به راحتی توسط ساختارهای فیزیکی هماننددرختان وساختمان هاوغیره وچارتفرق وگسستگی شوند.

 

ب)روش دیدمستقیم:

دراین روش یک آنتن گیرنده بشقابی مخصوص برروی بام یابلندی درست روبه روی یک دکلWiMaxقرارمی گیرد.دراین روش اتصالی به مراتب قوی تروپایدارتربرقرارمی شودوامکان تبادل داده بانرخ خطای کمتری فراهم می گردد.به علاوه دراین روش ازگستره فرکانسی بالاتری که تا66گیگاهرتزمی رسداستفاده می شودکه موجب تداخل کمترخواهدشد.دراین روش دسترسی به سبکWiFiمحدوده ای به وسعت تقریبی 65کیلومترمربع راتحت پوشش قرار می دهد.این درحالیست که ازطریق روش دید مستقیم WiMaxمی توان مسافتی درحدود9300کیلومترمربع راتحت پوشش قرارداد.

درعین حال همان گونه که ذکرشدWiMaxنیزهمچونWiFiروشی است جهت انتقال اطلاعات ازیک کامپیوتربه کامپیوتری دیگرازطریق امواج وسیگنال های رادیویی.دراین حالت هرکامپیوترلپ تاپ ویارومیزی مجهزبه گیرنده WiMaxقادرخواهدبودتااطلاعات ارسالی ازطرف ایستگاه فرستنده WiMaxرادریافت کند.ضمناحداکثرتبادل داده درسیستم WiFiبه 54مگابایت برثانیه می رسدکه این مقداردرسیستم WiMaxبه 70مگابایت برثانیه افزایش می یابدکه البته درهردوحالت این سرعت میان کاربران مختلف دریک منطقه تقسیم خواهدشدودرعمل حتی شایدبه حدودیک تادومگابایت بیشتردرثانیه نرسد.

اماتفاوت اصلی این دوسیستم سرعت آنهانیست بلکه مسافت وبرداست.

روشWiMaxکیلومترهابیشترازWiFiبرددارد.به طوری که بردWiFiحداکثردرحدود150متراست وبیشتربرای مصارف درون ساختمانی(پوشش کامپیوترهادریک ساختمان)کاربرددارد.ولی WiMax دایره ای به شعاع50کیلومتری ازاطراف دکل فرستنده راتحت پوشش قرارمی دهدکه این افزایش برددرسیستمWiMaxناشی ازدوعامل فرکانس وتوان ارسال امواج است وهمین مسئله سبب شده است که درصورت فراگیرشدن آن درکشوربتوان به نحواحسن ازمزیت های بردطولانی وسرعت بالای آن استفاده نمود.

:Wireless یک روش بی سیم برای تبادل اطلاعات است.دراین روش ازآنتن های فرستنده وگیرنده درمبداومقصداستفاده می شود.این آنتن هابایدرودرروی هم باشند.بردمفیداین آنتن هابین2تا5کیلومتربوده ودرصورت استفاده ازتقویت کننده تا20کیلومترهم قابل افزایش است.ازنظرسرعت انتقالDataاین روش مطلوب بوده اما بدلیل ارتباط مستقیم بااوضاع جوی وآب وهوایی ازضریب اطمینان بالایی برخوردارنیست.